Nông sản phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi để ‘giải cứu’

TPO – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, để nông sản Việt Nam được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi để “giải cứu”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp
Ngày 19/1, Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 26 (Ban chỉ đạo) và Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đến thời điểm này đã chín muồi để tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và cũng là thời điểm để có thể ban hành một Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Gợi ý về quan điểm, mục tiêu và giải pháp đối với Nghị quyết mới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước; giải quyết tốt những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố quan trọng mang tính tiền đề để đất nước đạt mục tiêu mà Đại hội XIII đặt ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đặc biệt, theo ông Võ Văn Thưởng, Nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở cái gì đã làm hay thì tiếp tục phát huy, giải pháp mới để giải quyết các vấn đề mới, khắc phục tối đa các hạn chế yếu kém.
Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội như: thể chế về đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp được hoàn thiện; người nông dân an tâm làm giàu trên đất đã giao; thu hút được đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
“Nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải là chờ đợi để giải cứu; nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khởi nghiệp trong kinh tế nông nghiệp; môi trường bền vững, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao…”, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ.
Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Duy Hưng báo cáo tại hội nghị
“Ly nông bất ly hương”
Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho biết, qua tổng kết cho thấy, nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết 26 đề ra đến năm 2020 đạt và vượt. Trong đó, thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,5 lần so với năm 2008 (mục tiêu là trên 2,5 lần); Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4% (mục tiêu là khoảng 50%), đến năm 2021 đã đạt 68,2%; Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm (mục tiêu là giảm 1 – 1,5%/năm).
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ; chất lượng, hiệu quả và tính bền vững chưa cao; ứng dụng khoa học công nghệ còn thấp.
Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, còn nặng về xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng nhiều đến phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân; giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn chưa đạt yêu cầu; mức đạt tiêu chí nông thôn mới ở nhiều nơi còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo một số nơi còn cao; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế còn nhiều bất cập.
Vì thế, theo ông Hưng, việc quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội phải chú trọng cơ cấu lại lao động, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn theo hướng “ly nông bất ly hương”.
Nguồn: Văn Kiên-Dương Hưng